За 2013 година приходите от депонирани на отпадъци в регионалното депо възлизат на 386 475.53 лева. От тях 254 260.14 лева са постъпили от Община Ботевград, 80 850.92 лева от Община Етрополе и 51 364.47 лева от Община Правец, се посочва в справка, изготвена от ръководството на депото. Цялата сума е преведена по сметка на общината.
За периода 3 януари – 31 декември 2013 год. през регионалното депо са преминали, измерени и отчетени почти 3000 превозни средства, а приетите и обработени отпадъци са общо 13 978 тона – 6 404 от Ботевград, 2 828 от селата на общината, 2 822 от Етрополе и 1 824 тона от Правец.
От справката за разходите през отчетния период става ясно, че няма превишаване на разходите, заложени в бюджета за 2013 год. Общият им размер е 158 522 лева – 54 385 лева за заплати на персонала от 9 човека, 3 600 лева, изплатени по граждански договори, 10 225 лева за осигуровки, 65 052 лева за гориво, ток, вода, 1 147 лева за материали, 18 501 за външни услуги, 54 за текущ ремонт, 329 за данъци и такси, 69 за командировки 876 за застраховки, 4284 за програмни продукти и други капиталови разходи.
Проверка на РИОСВ през юни миналата година показва, че депото изпълнява всички условия от комплексното разрешително. Това се посочва още в годишния отчет за дейността на обекта през 2013 година. Отчетът ще бъде разгледан на утрешното заседание на ОбС.