Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Етрополе. На 26 февруари екип на Центъра проведе срещи със завършващи средното си образование младежи от СОУ „Христо Ясенов“ и Професионална гимназия.
Пред абитуриентите от двете учебни заведения бяха представени възможностите за финансиране на младите хора. Какво могат да направят днешните ученици след завършване на средното си образование, каква е индикативната годишна работна програма на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» (ОПРЧР), какви са възможностите за студентски стипендии, за студентско кредитиране и студентски практики пред онези младежи, които ще изберат да продължат образованието си във висше учебно заведение у нас, бяха част от дискутираните въпроси.  
Екипът на ОИЦ-София представи възможностите за участие в процедурите за започване на работа по ОПРЧР и подготвяне на проекти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Друга дискутирана тема бе Споразумението за партньорство между България и Европейската комисия и стартиращото през тази година електронно кандидатстване и отчитане на проекти. 
 В края на срещата екипът на ОИЦ-София представи националната инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020" на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Тя ще стартира на 16 март и ще приключи на 9 май 2015 г.   

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.