На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам Общинския съвет на 8-то за 2015 г. редовно заседание на 24.06.2015 г. /сряда/, от 14.00 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж, при следния дневен ред:
1. Питане относно изразено недоволство от жителите на с.Бойковец от изпълнението на проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населените места в община Етрополе" от групата общински съветници от листата на БСП.
2. Предложение относно приемане на мониторингов доклад за изпълнение на дейностите през периода 2011-2014 година, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе(2011-2015г.). Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно приемане на отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г. в община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно приемане отчет на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2014 г. Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно приемане актуализация на бюджет 2015 към 31.05.2015 г. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно възлагане на управление на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе" ЕООД гр. Етрополе.  Докл.: Председателят на ОбС
7. Предложение относно управление на имот - частна общинска собственост, находящ се в блок 1, първи етаж, бул. „Руски" №100, кв.90 по ПУП на гр.Етрополе - вх. № 136. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г. Докл.: Кметът на общината
9. Предложение относно предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите.  Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно определяне на свободните мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Стамен Вълков Лютаков находящ се в с.Бойковец, м."Баловица". Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на Марин Иванов Пешев находящ се в с.Лъга, м."Лопатна". Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и разрешаване изработване на ПУП - план за застрояване  за имот № 000570, находящ се в м."Горна махала", землище на гр.Етрополе. Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно даване на разрешаване изработване на ПУП - план за застрояване за поземлен имот № 010005, находящ се в м."Криволя", землище на гр.Етрополе. Докл.: Кметът на общината
15. Предложение относнопрехвърляне на придобити активи в резултат на изпълнението на Проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе" по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С031/08.08.2012г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" на ВиК ЕООД – София.  Докл.: Кметът на общината


Христо Андреев:
Председател на Общинския съвет