Това е изводът от изпълнението на Бюджeт 2016, чийто публичен отчет се състоя днес. Рамката на бюджета за м.г. на община Ботевград е 22 344 681 лева.
„Финансова стабилност, ритмични разплащания към доставчици, повишаване на постъпленията от местни приходи” – това е характеристиката на Бюджет 2016, според главния счетоводител на общината Ирина Григорова.


Годишният план на постъпленията от неданъчни приходи е изпълнен на  101 % - става ясно от отчета. Приходите и доходи от собственост -  са 1 571 574 лв. или  134 на сто изпълнение на годишния план;
Общинските такси са 2 962 493 лв. или изпълнение от 111 на сто; От  глоби, санкции и наказателни лихви -  приходите са 212 890 лв. или 140 на сто;


Годишният план за постъпленията от такси за битови отпадъци е изпълнен на 117 на сто, сочат данните от изпълнението на бюджета.
Най-голяма част от разходите през м.г. са за образование - 8 381 528 лева, което е 44% от общия обем на разходите на общината.


За "Общи държавни служби"  са разходвани 3 863 688 лева, което е 20 на сто от обема на разходите на общината.
За функция “Здравеопазване” са извършени разходи за 612 829 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 3,23 на сто от общия обем на разходите на общината.
За “Отбрана  и сигурност” са извършени разход на стойност 101 742 лева. Отчетените разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 0,53 на сто.


През миналата година община Ботевград е възстановила 984 000 лева на МРРБ и МОСВ по наложени санкции на европроекти, изпълнявани  от предишното ръководство.
След извършен одит Бюджет 2016 година е заверен без забележки от Сметната палата, което е най-добрата оценка за работата на финансовия отдел, тъй като в предишни години имаше отказ от заверка – подчерта Ирина Григорова.
     
През 2016 г. община Ботевград е превела всички субсидии на второстепенните разпоредители и приключила бюджетната година без неразплатени разходи и просрочени задължения.


Публичният отчет за изпълнението на бюджета  премина при слаб интерес - освен служителите на администрацията присъстваха  председателят на общинския съвет Любомир Лилов, още петима общински съветници и кметът на Литаково.