Община Етрополе изпълнява целенасочени дейности за подобряване на енергийната ефективност в града. Освен това се предприемат действия за подобряване на обществените и многофамилните жилищни сгради. 
Прилагането на заложените цели в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради допринася за достигане на по-висок клас на енергопотребление във всички сгради и намаляване на разходите за енергия. Значително се подобряват експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.
До момента в Общината са извършени строително-монтажни работи на 6 многофамилни жилищни сгради.
През настоящата година предстои да бъдат санирани още два блока – Бл. 23 в кв. 8 и Бл. 5 и 6 в кв. 13. За въпросните сгради вече са издадени разрешения за строеж и строително-ремонтните дейности ще стартират в най-кратък срок.
Чрез изпълнение на мерките, заложени в проекта, ще се осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в двете сгради, което ще доведе до гарантирано намаляване на енергопотреблението. Мерките, които ще бъдат реализирани:
• конструктивно укрепване на сградата;
• обновяване на общите части на сградата;
• топлоизолация и подмяна на дограма;
• ремонт и подмяна на вътрешни инсталации  и връзки към системите за топлоснабдяване в общите части;
• ремонт на електроинсталацията в общите части;