С грижа за добрата професионална реализация на младите хора през 2018 г. Елаците-Мед АД стартира за осми пореден път Стажантска програма за специалисти без стаж по специалността или студенти, обучаващи се в последните курсове на технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната.


Стажът, който дава възможност на младежите да придобият опит в реална работна среда, е платен и се провежда в Рудодобивен комплекс-гр. Етрополе и в Обогатителен комплекс-с. Мирково. 
Лятната Стажантската програма-2018 започна на 2 юли и ще продължи до края на септември. Тази година в дружеството се обучават 19 стажанта, 6 от които стажуват в Рудодобивен комплекс в участъците „Добивен“ и „Пробивно-взривни работи“, в цеховете „Рудник“, „Корпус едро трошене“ и в отдел „Геоложки“.
В Обогатителен комплекс придобиват опит 13 стажанта в цеховете „Мелнично-флотационен“, „Средно и ситно трошене“, „Водно и хвостово стопанство“, в Химическа лаборатория, в дирекциите „Търговия“ „Човешки ресурси“, „Административни и социални дейности“- с. Мирково и Комплекс „20-ти април“ в гр. Копривщица.
За стажуващите по цехове  са осигурени работно облекло и лични предпазни средства,  транспорт до работното място, безплатно общежитие, както и ползване на столовете на двата производствени комплекса. Стажуващите задължително преминават инструктаж по охрана на труда и техника на безопасност. Наставниците ги запознават и с Правилника за вътрешния трудов ред , който те, като част от колектива, трябва да спазват.
Летният стаж е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството. Досега в стажантските програми са получили опит повече от 200 студенти от различни специалности, като 33-ма от тях вече се присъединиха към екипа на Елаците-Мед АД.